Tag Archives: โมเดิร์น

ศาลพระภูมิทรงโมเดิร์น(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิทรงโมเดิร์น(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 90 x 90 ซ.ม. จานบน 70 x 70 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 70 ซ.ม. ศาลเจ้าที่ทรงโมเดิร์น(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 75 x 75 ซ.ม. จานบน 70 x 70 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 70 ซ.ม.

Read More

ศาลพระภูมิทรงโมเดิร์น(พิเศษ)หินขัดพร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิทรงโมเดิร์น(พิเศษ)หินขัดพร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 110 x 110 ซ.ม. จานบน 127 x 127  ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม. ศาลเจ้าที่ทรงโมเดิร์น(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 75 x 75 ซ.ม. จานบน  70 x 70 ซ.ม. หน้าโต๊ะ  70 x 70 ซ.ม.

Read More