Tag Archives: สีทอง

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นบางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นบางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 45 X 45 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 70 ซม. ทรงไทยหน้าเรือนขวางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 70 ซม.

Read More

ศาลพระภูมิปราสาทเล็กสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิปราสาทเล็กสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 75 X 75 ซม. จานบน 127 X 127 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ศาลเจ้าที่ทรงไทยหน้าตรงสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ศาลพระพรหม 25 นิ้ว สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระพรหม 25 นิ้ว สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 220 x 220 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 170 ซ.ม.

Read More

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นพิเศษสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นพิเศษสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 80 x 80 ซ.ม. จานบน 146 x 146 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม.

Read More

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นใหญ่สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิ 3 ชั้นใหญ่สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 75 x 75 ซ.ม. จานบน 127 x 127 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม. ศาลเจ้าที่ทรงไทยเรือนขวางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 x 61 ซ.ม. จานบน 86 x 86 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม.

Read More

ศาลพระภูมิทรงปราสาทใหญ่สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระภูมิทรงปราสาทใหญ่สีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 80 x 80 ซ.ม. จานบน 146 x 146 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม. ศาลเจ้าที่ทรงไทยเรือนขวางสีทอง(หินขัด)พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 x 61 ซ.ม. จานบน 86 x 86 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 100 ซ.ม.

Read More

ศาลพระพรหม 21 นิ้ว สีทอง (หินขัด) พร้อมโต๊ะบูชา

ฐานล่าง 152 x 152 ซ.ม. หน้าโต๊ะ 70 x 170 ซ.ม.

Read More

3 ชั้นพิเศษ (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

3 ชั้นพิเศษ (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ฐานล่าง 80 X 80 ซม. จานบน 146 X 146 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ทรงไทยเรือนขวาง (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม

Read More

ศาลพระพรหมสีทอง 12 นิ้ว หินขัด พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระพรหมสีทอง 12 นิ้ว หินขัด พร้อมโต๊ะบูชา

ฐานล่าง 130 X 130 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ศาล 3 ชั้นใหญ่ (หินขัด) ทาสีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ศาล 3 ชั้นใหญ่ (หินขัด) ทาสีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ฐานล่าง 52 X 52 ซม. จานบน 110 X 110 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ทรงไทยเรือนขวาง (หินขัด) ทาสีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More