ศาลพระพรหม 21 นิ้ว สีทอง (หินขัด) พร้อมโต๊ะบูชา

ฐานล่าง 152 x 152 ซ.ม.
หน้าโต๊ะ 70 x 170 ซ.ม.