ปราสาทใหญ่ หินขัด พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรงพิเศษ

ปราสาทใหญ่ หินขัด พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรงพิเศษ

ฐานล่าง 80 X 80 ซม.
จานบน 146 X 146 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

ทรงไทยหน้าตรง (พิเศษ) พร้อมโต๊ะบูชา
ฐานล่างสี่เสา
จานบน 127 X 146 ซม.
หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.