Tag Archives: หินขัด

ทรงไทยหน้าตรง (พิเศษ) พร้อมโต๊ะบูชา หินขัด

ทรงไทยหน้าตรง (พิเศษ) พร้อมโต๊ะบูชา หินขัด

ฐานล่าง 4 เสา จานบน 127 X 146 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ศาลพระพรหมสีทอง 12 นิ้ว หินขัด พร้อมโต๊ะบูชา

ศาลพระพรหมสีทอง 12 นิ้ว หินขัด พร้อมโต๊ะบูชา

ฐานล่าง 130 X 130 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ปราสาทใหญ่ หินขัด พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรงพิเศษ

ปราสาทใหญ่ หินขัด พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรงพิเศษ

ฐานล่าง 80 X 80 ซม. จานบน 146 X 146 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ทรงไทยหน้าตรง (พิเศษ) พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่างสี่เสา จานบน 127 X 146 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ศาล 3 ชั้นใหญ่ (หินขัด) ทาสีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ศาล 3 ชั้นใหญ่ (หินขัด) ทาสีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ฐานล่าง 52 X 52 ซม. จานบน 110 X 110 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ทรงไทยเรือนขวาง (หินขัด) ทาสีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ศาล 3 ชั้นกลาง พร้อมโต๊ะบูชา(หินขัด) ทาสีทอง ทรงไทยเรือนขวาง

ศาล 3 ชั้นกลาง พร้อมโต๊ะบูชา(หินขัด) ทาสีทอง ทรงไทยเรือนขวาง

ฐานล่าง 45 X 45 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 70 ซม. ทรงไทยเรือนขวาง พร้อมโต๊ะบูชา(หินขัด) ทาสีทอง ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ปราสาทเล็ก(หินขัด) สีทองพร้อมโต๊ะ ทรงไทยเรือนขวาง

ปราสาทเล็ก(หินขัด) สีทองพร้อมโต๊ะ ทรงไทยเรือนขวาง

ฐานล่าง 52 X 52 ซม. จานบน 110 X 127 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ทรงไทยเรือนขวาง พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ศาลพระแก้ว (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ศาลพระแก้ว (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยเรือนขวาง

ฐานล่าง 120 X 120 ซม. จานบน 172 X 172 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 170 ซม. ทรงไทยหน้าตรง (หินขัด) สีขาวครีม พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ปราสาทเล็ก (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

ปราสาทเล็ก (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

ฐานล่าง 75 X 75 ซม. จานบน 127 X 127 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ทรงไทยหน้าตรง (หินขัด) สีทอง พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ศาล 3 ชั้นกลาง พร้อมโต๊ะบูชา (หินขัด) ทาสีทอง ทรงไทยหน้าตรง

ศาล 3 ชั้นกลาง พร้อมโต๊ะบูชา (หินขัด) ทาสีทอง ทรงไทยหน้าตรง

ฐานล่าง 45 X 45 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 70 ซม. ทรงไทยเรือนขวาง พร้อมโต๊ะบูชา (หินขัด) ทาสีทอง ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More

ศาลพระพรหมสีทองหินขัด 12 นิ้ว+โต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

ศาลพระพรหมสีทองหินขัด 12 นิ้ว+โต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง

ศาลพระพรหมสีทองหินขัด 12 นิ้ว+โต๊ะบูชา ทรงไทยหน้าตรง ฐานล่าง 130 X 130 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม. ทรงไทยหน้าตรงสีทอง (หินขัด) พร้อมโต๊ะบูชา ฐานล่าง 61 X 61 ซม. จานบน 86 X 86 ซม. หน้าโต๊ะ 70 X 100 ซม.

Read More